ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αναζήτηση πληροφοριών

Στόχος αυτής της ενότητας είναι:

​1. η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων για την ανεύρεση της πληροφορίας

2. η χρήση και η εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών αναζήτησης

3. η ανεύρεση πληροφοριών με τη χρήση των κατάλληλων μεθόδων αναζήτησης

4. η επιλογή και η ανάκτηση των πληροφοριών που έχουν εντοπιστεί